Privacy Verklaring
Studio Paspoort

Studio Paspoort, ingeschreven op het Voldijkje, 5053AH te Goirle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Adres: Voldijkje, 5053AH te GoirleEmail: info@studiopaspoort.nlTelefoon: +31 13 85 05 436Website: https://www.studiopaspoort.nlWally van de Pas is de eigenaar en functionaris gegevensbescherming van Studio Paspoort hij is te bereiken via wally@studiopaspoort.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Studio Paspoort verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt kunnen worden:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Bankrekeningnummer (alleen voor klanten)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@studiopaspoort.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Studio Paspoort verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief (alleen als je jezelf hiervoor aanmeld of klant van Studio Paspoort wordt)
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Studio Paspoort analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
  • Studio Paspoort verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Studio Paspoort neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma\’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studio Paspoort) tussen zit. Studio Paspoort gebruikt de volgende computerprogramma\’s of -systemen:

  • Mailchimp
  • WordPress
  • Moneybird (alleen voor klanten)
  • E-mail

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Studio Paspoort bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Maximale bewaartermijn

  • Klantgegevens7 jaar na beëindiging samenwerking
  • Contactgegevens ontvangen via formulieren op onze website2 jaar na beantwoorden van uw vraag
  • Contactgegevens ontvangen via e-mail7 jaar na beantwoorden van uw vraag.
  • Contactgegevens ontvangen via nieuwsbrief inschrijvingZolang u staat ingeschreven voor onze nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden
Studio Paspoort verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Studio Paspoort blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Studio Paspoort gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Paspoort en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een schriftelijk verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@studiopaspoort.nl.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.Studio Paspoort wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Wel willen wij je verzoeken ons eerst de mogelijkheid te geven je klacht op te lossen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Studio Paspoort neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@studiopaspoort.nl

Melden van persoonsregistraties
Studio Paspoort verwerkt alleen jouw persoonsgegevens als daar een grondslag voor is of als u daar zelf toestemming voor geeft. Een grondslag is bijvoorbeeld de goede vervulling van de wettelijke en publiekrechtelijke taken. Als het nodig is, geeft Studio Paspoort de verwerking van persoonsgegevens aan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. (Link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl).

Toepasselijk recht
Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

Wijziging Privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door Studio Paspoort te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van Studio Paspoort gepubliceerd zijn.

Meer informatie
Voor vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens, over jouw rechten, of klachten hierover neemt u contact op met Studio Paspoort via het e-mailadres: info@studiopaspoort.nl of via het telefoonnummer: 06 28 136 809.

Meer weten over privacy?
Kijk dan op de website Autoriteit Persoonsgegevens (Link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl)